Rozvoz okres Turčianske Teplice a Martin - každý štvrtok. Objednávky prijaté do stredy do 18:00 budú zaradené na rozvoz nasledujúci deň.

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu www.nakrmma.sk je: 

Názov spoločnosti: 

Ing. Veronika Brnová - Nakŕm ma 
(ďalej len predávajúci) 

Ulica a číslo: 

Malý Čepčín 73 

Mesto a PSČ: 

038 45  Malý Čepčín 

Štát: 

Slovenská republika 

IČO: 

53099559 

DIČ: 

1121643545 

IČ DPH: 

Nie sme platiteľom DPH 

Zodpovedná osoba: 

Veronika Brnová, 0951 512 003 

Živnostenský register 

Živnostenský register Okresného úradu Martin; 550-31122 

Orgán dozoru: 

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina; 041 763 2130 

 

1. Úvodné ustanovenia

 • 1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorená medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke www.nakrmma.sk (ďalej len „webová stránka“).
 • 1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 • 1.3 Ustanovenia odlišujúce sa od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišujúce sa zjednanie v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 • 1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 • 1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Používateľský účet

 • 2.1 Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke www.nakrmma.sk môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len užívateľský účet). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, tiež môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 • 2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • 2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
 • 2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 • 2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 • 2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • 3.1 Všetky prezentácie tovaru umiestnené na webovej stránke obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
 • 3.2 Webová stránka obchodu obsahuje informácie o tovaroch, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov a nákladov za vrátenie tovaru, v prípade že tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštou. Ceny tovarov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovej stránke obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu v individuálne zjednaných podmienkach.
 • 3.3 Webová stránka obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovej stránke obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 • 3.4 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke obchodu. Objednávkový formulár obsahuje spravidla informácie o:
  • 3.4.1 objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku),
  • 3.4.2 spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • 3.4.3 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovarov (ďalej len ako „objednávka“).
 • 3.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci hneď po obdržaní objednávky potvrdí toto obdržanie elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 • 3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo elektronicky).
 • 3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 • 3.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonovanie) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.
 • 3.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že Kúpna zmluva nie je uzatvorená, ak objednávka kupujúceho nie je predávajúcim prijatá v súlade s článkom 3.7 týchto obchodných podmienok alebo je prijatá s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to v prípade, že sa jedná o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto obchodné podmienky, alebo o osobu, ktorá mešká s úhradou splatných záväzkov voči predávajúcemu.
 • 3.10 Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch vybrané tovary kupujúcemu nedodať, a to spravidla v prípade, že internetový obchod uvádzal omylom zjavne chybné či neštandardné údaje o objednávanom tovare, jeho cene alebo termíne dodanie, poprípade ak je tovar vypredaný a trvalo nedostupný. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť kupujúcemu finančnú čiastku uhradenú na základe kúpnej zmluvy.
 • 3.11 Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať kupujúcemu akciový tovar, ktorý bol uvedený ako "darček k objednávke", v prípade vypredania jeho skladových zásob.

4. Cena tovarov a platobné podmienky

 • 4.1 Cenu tovarov a prípadné náklady spojené s dodaním tovarov podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  • v hotovosti na výdajnom mieste na adrese: Slovenské Pravno 126;
  • v hotovosti alebo platobnou kartou (pokiaľ to prepravná spoločnosť umožňuje) na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN SK53 8360 5207 0042 0717 8277, vedený v spoločnosti mBank S.A. (ďalej len „účet predávajúceho“).
 • 4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dopravou tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 • 4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 • 4.4 V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 • 4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 • 4.6 Predávajúci je oprávnený, v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhrádzanie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 • 4.7 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu sa nedajú vzájomne kombinovať.
 • 4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platca dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • 5.1 Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu; od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze; ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom; od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
 • 5.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy sa nedá od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, trvá táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Formular na odstupenie od zmluvy
 • 5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva celá ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštou.
 • 5.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok platí predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim, či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • 5.5 Ak však kupujúci zvolil pri objednaní tovaru iný než najlacnejší spôsob dodania, ktorý predávajúci na svojom internetovom obchode ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru len vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 • 5.6 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • 5.7 V prípadoch, kedy má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 • 5.8 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, prestáva byť táto darovacia zmluva platná a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 • 5.9 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade takého tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom; tovar v uzatvorenom obalom, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nemôže vrátiť; tovar, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, a tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze.
 • 5.10 V prípade, že objednávka nebude zo strany kupujúceho zrušená pred odoslaním a kupujúci si tovar neprevezme, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy ku ktorej sa zaviazal dokončením objednávky. Neprevzatím nám vzniknú neadekvátne náklady na dopravu. Tieto náklady budú kupujúcemu vyúčtované – výška záleží od zvoleného spôsobu dopravy a platby v objednávke. Požadujeme len nahradenie reálne vynaložených nákladov. Náhradu škody si uplatňujeme na základe ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 5.11 Vrátenie krmív či kŕmnych zmesí nie je po otvorení balenia možná, z hľadiska bezpečnosti.

6. Preprava a dodanie tovaru

 • 6.1 V prípade, že je spôsob dopravy dojednaný na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 • 6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 • 6.3 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • 6.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade uznania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať alebo ju musí prevziať súčasne s poznamenaním tejto skutočnosti do prepravného protokolu prepravcu.
 • 6.5 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
 • 6.6 Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci pri objednaní tovaru. Predávajúci je oprávnený zmeniť spôsob doručenia zvolený kupujúcim, pokiaľ tento spôsob dopravy nie je pre doručenie objednaného tovaru vhodný, či tento spôsob doručenia nie je podľa podmienok stanovených dopravcom možný, alebo pokiaľ by sa kvôli nadmernému zaťaženiu dopravcu mohol tovar neprimerane zdržať.
 • 6.7 Zásielky, ktoré sa predávajúcemu vrátia ako neprevzaté, sú zasielané kupujúcemu znovu len na jeho vyžiadanie a kupujúci je vždy povinný zaplatiť predávajúcemu poštovné za opätovné odoslanie a to prevodom z bankového účtu kupujúceho na účet predávajúceho ešte pred opätovným odoslaním zásielky.
 • 6.8 Doba doručenia tovaru kuriérskou službou je 2 - 5 pracovných dní od objednania tovaru. V období Vianoc a iných sviatkov sa táto doba môže predĺžiť o 1-2 dni.
 • 6.9 Doba doručenia tovaru kuriérom Nakŕm ma je 3-10 pracovných dní.
 • 6.10 Doručenie kuriérom Nakŕm ma je možné len vo vzdialenosti dodacej adresy do 150 km od sídla obchodu. V prípade väčšej vzdialenosti je cena dopravy dohodnutá individuálne a závisí od vzdialenosti dodacej adresy a váhy objednaného tovaru.
 • 6.11 Minimálna hmotnosť objednávky pri spôsobe dopravy kuriérom Nakŕm ma je 200kg.

7. Práva z vadného plnenia

 • 7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia podľa § 597 občianskeho zákonníka a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Spravidla predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
  • 7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi propagovanej,
  • 7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  • 7.2.3 je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • 7.2.4 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • 7.3 Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru a vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí alebo to vyplýva z povahy tovaru.
 • 7.4 Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na elektronickej adrese firma [zavináč] nakrmma [bodka] sk, na ktorej je možné prijatie a riešenie reklamácie. Pri reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný formulár, ktorý je uvedený na webovej stránke obchodu a ten následne poštou na adresu Malý Čepčín 73, 38 45 Malý Čepčín; alebo elektronickou poštou na firma [zavináč] nakrmma [bodka] sk.
 • 7.5 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo bolo obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Predávajúci je tiež povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad, ktorý obsahuje dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátanie potvrdenia o uskutočnení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • 7.6 Preplatenie nákladov na dopravu od kupujúceho k predávajúcemu pri uplatnení reklamácie v takomto prípade, kedy bola reklamácia zo strany predávajúceho uznaná ako opodstatnená, hradí predávajúci. Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru späť k predávajúcemu, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru.
 • 7.7 Reklamácia krmív či kŕmnych zmesí nie je po otvorení balenia možná, z hľadiska bezpečnosti a bez preukázania, že ide naozaj o vážnu vadu tovaru, ktorá by ovplyvňovala kvalitu produktu a znemožňovala jeho užívanie.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 • 8.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením kúpnej ceny tovaru.
 • 8.2 Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy firma@nakrmma.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúcemu zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9. Ochrana osobných údajov

 • 9.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje objednávateľa (kupujúceho) tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 • 9.2 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 • 9.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 • 10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom alebo službami predávajúceho na elektronickou adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 • 10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

12. Doručovanie

 • 12.1 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne a to elektronickou poštou alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb.
 • 12.2 Za doručovaciu adresu predávajúceho sa rozumie elektronická adresa firma [zavináč] nakrmma [bodka] sk.
 • 12.3 Aktuálna korešpondenčná adresa predávajúceho je: Ing. Veronika Brnová - Nakŕm ma, Malý Čepčín 73, 038 45 Malý Čepčín.

13. Záverečné ustanovenia

 • 13.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia objednávateľa.
 • 13.2 Všetka grafika, logá, texty, fotky a ostatné materiály sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Ich kopírovanie, používanie je zakázané bez písomného súhlasu vlastníka.
 • 13.3 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom, dodávateľmi a objednávateľom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Náležitosti, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľov. Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky spôsoby objednania.

Tieto obchodné podmienky webovej stránky www.nakrmma.sk nadobúdajú platnosť dňa: 01.08.2020.

 


 

PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

Adresát:                  [BUDE DOPLNENÉ].

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:

 


 

 

PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR PRR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát:                  [BUDE DOPLNENÉ].

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis:

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz