Rozvoz okres Turčianske Teplice a Martin - každý štvrtok. Objednávky prijaté do stredy do 18:00 budú zaradené na rozvoz nasledujúci deň.

Reklamačný poriadok

Predávajúci:

Obchodné meno: Ing. Veronika Brnová – Nakŕm ma

Sídlo: Malý Čepčín 73, 038 45 Malý Čepčín

IČO: 53 09 95 59

Práva forma: SZČO - živnosť

Živnostenský register: Živnostenský register Okresného úradu Martin; 550-31122

Emailová adresa: info@nakrmma.sk

Telefónne číslo: +421 951 512 003

Poštová adresa: Malý Čepčín 73, 038 45 Malý Čepčín

Webová stránka: www.nakrmma.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina; 041 763 2130

 

(ďalej len „Predávajúci")

 

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku.
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento reklamačný poriadok a Obchodné podmienky pre spotrebiteľov.
 3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu nakrmma.sk.
 4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu s dokladom o kúpe.
 5. Reklamácie vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch a to elektronicky alebo písomne. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") tak, že zašle/doručí tovar na adresu Predávajúceho Ing. Veronika Brnová – Nakŕm ma, Malý Čepčín 73, 038 45 Malý Čepčín, spolu s kópiou platného dokladu o zakúpení a s vypísaným reklamačným formulárom v papierovej forme alebo elektronicky a zašle/doručí tento popis Predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, Reklamacny formular
  2. doručenie reklamovaného tovaru,
  3. doručenie dokladu o kúpe.
 6. Pokiaľ kupujúci zásielku doručuje poštou, Predávajúci odporúča zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča tovar vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
 7. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme emailovej správy alebo v inej písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru. Predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (napr. emailovou správou alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
 9. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho kupujúcim nevzniká najmä:
  1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu a príslušenstva tovaru,
  2. uplynutím záručnej doby tovaru,
  3. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  4. používaním tovaru v podmienkach v rozpore s návodom na použitie tovaru, neodborným zaobchádzaním,
  5. obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  6. neodborným zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
  7. bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.
 10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. odovzdaním opraveného tovaru,
  2. výmenou tovaru,
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 11. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 12. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 13. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Kupujúci v takomto prípade obdrží doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar.
 14. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 15. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 16. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. To isté právo prislúcha kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 17. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 18. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby a vady popísané kupujúcim v reklamačnom formulári na uplatnenie reklamácie.
 19. Výmena tovaru za iný v prípade, že kupujúcemu nevyhovuje veľkosť, tvar, typ a pod., nie je možná.
 20. Výmena krmív či kŕmnych zmesí nie je po otvorení balenia možná, z hľadiska bezpečnosti a bez preukázania, že ide naozaj o vážnu vadu tovaru, ktorá by ovplyvňovala kvalitu produktu a znemožňovala jeho užívanie.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz